Το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου προσφέρει το ήμισυ των διδάκτρων σε όλους τους υποψηφίους που θα εισαχθούν μόνο το έτος 2016

Ειδική Προσφορά Διδάκτρων στο CSAP16

Το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι προσφέρει το ήμισυ των διδάκτρων σε όλους τους υποψηφίους που θα εισαχθούν μόνο το έτος 2016.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) μέσα από το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα επιθυμούν να συμβάλουν κοινωνικά στην ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των Ελλήνων, οι οποίοι αδυνατούν να εισέλθουν σε Μεταπτυχιακού Επιπέδου Προγράμματα λόγω του capital control και των οικονομικών δυσκολιών.

Το CSAP, για το νέο κύκλο σπουδών που αρχίζει τον επόμενο Οκτώβριο, προσφέρει το ήμισυ των διδάκτρων και στις δύο κατευθύνσεις του : Project Management και  eBusiness and Social Media.

Τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε 3.200,00 ευρώ. Η προσφορά κάθε θέσης καλύπτει το ήμισυ των διδάκτρων των 2 ετών του κύκλου των σπουδών του υποψηφίου και ανέρχεται στο ύψος των 3.200 ευρώ : 2 = 1.600,00 (χιλίων εξακοσίων) ευρώ. Συνεπώς οι επιλεγέντες θα καταβάλουν τα υπόλοιπα δίδακτρα των 1.600,00 (χίλια εξακόσια) ευρώ το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου του 2016.

Επιπλέον, ο υποψήφιος θα καταβάλει και την υποχρεωτική του συνδρομή στην Πιστοποίηση των 7 ετών με την εισαγωγή του στο CSAP Πρόγραμμα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.600,00 ευρώ και καταβάλλεται εφ’ άπαξ με την τελική επιλογή του υποψηφίου και πριν από την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών.

Hellenic Society of Systemic Studies